Sự cần thiết của việc kinh doanh dịch vụ lưu trú trong du lịch