Đô thị hóa là quá trình kinh tế – xã hội được biểu hiện là