Đô thị hoá đươc xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi