Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mới nhất và những lưu ý cần thiết

Có rất nhiều trường hợp người sử dụng đất và nhà ở không thể trực tiếp làm sổ đỏ tại các cơ quan chức năng,  các bạn có thể tham khảo ngay Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ dưới đây để ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức thay mình đi thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghãi Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành

……….., ngày …..tháng ….. năm ….., chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Ngày sinh:………

Chứng minh nhân dân số: …………

Do Công an thành phố………                  Cấp ngày: ……….

Chức danh: Chủ hộ gia đình

Địa chỉ thường trú: ……….

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: ……..

Chứng minh nhân dân số:…………

Do Công an thành phố ……..                 Cấp ngày: ………

Chỗ ở hiện tại:…………………….

Điều 1: Phạm vi ủy quyền

Nằm trong phạm vi cho phép mà bên B thực hiện nghĩa vụ nhân danh bên A ủy quyền: được quyền nhân danh bên A tham gia vào các giao dịch chuyển nhượng, mua bán.

Điều 2: Thời gian ủy quyền:   từ ngày                  đến ngày(nếu có)

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

2. Bên A có các quyền sau đây:

a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;

b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

2.Bên B có các quyền sau đây:

a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;

b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

Điều 5: Nộp tiền lệ phí công chứng 

Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên ………… chịu trách nhiệm nộp.

Điều 7: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam đoan khác….

IV. Cam kết:

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

– Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

……., ngày  tháng  năm  ,

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ B

Lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất

Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ

Khi thực hiện việc lập hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền để nhằm mục đích để người khác đại diện cho mình để làm Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì các bên trong hợp đồng, đặc biệt là bên ủy quyền cần lưu ý những nội dung sau:

  – Các bên trong hợp đồng phải thực hiện việc công chứng để hợp đồng phát sinh hiệu lực;

  – Bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền không thuộc trường hợp hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, nếu thuộc các trường hợp này phải có người đại diện của họ.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mới nhất và 1 số lưu ý chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://bietthubienmovenpick.com/